Në laboratorin e Poliklinikës Doctors’ Hospital Albania kryhen analiza klinike, biokimike, imunologjike, hormonale, tumorale dhe mikrobiologjike me aparatura të specializuara, përkatësisht: Check up sipas moshës dhe seksit.

Analizat klinike

Gjak komplet me 9 parametra me aparat.

Seria e bardhë (Leukocite +formulë leukocirare)

Seria e kuqe (Eritrocite +Hemoglobine +Hematokrit + MCV + MCH + MCHC

Trombocite

Sediment

Gjak me mikroskopi në rastet e kërkuara nga mjeku (përshkrim i serisë së bardhë, përshkrim i serisë së kuqe dhe trombocit në lame)

Retikulocit

Ekzaminimi i urinës me aparat dhe mikroskopi e saj.

Analiza biokimike për vlerësimin e mëlçisë

BILIRUBINE  totale

Bilirubine direkte/ indirekte

SGOT

SGPT

ALP

GGT

LDH

LIPIDOGRAMA 

KOLESTEROL

TRIGLICERID

HDL

LDL

VLDL  dhe riskun e faktorit arteriosklerotik

Analizë për funksionin renal

Azotemi

Kreatinemi

Acid Urik

Elektrolite

Vlerësim dhe monitorim i diabetit  me ekzaminimet e mëposhtme, si:

Glicemi esëll/glicemi 2 orë mbas buke

Hemoglobin e glukozuar

Testest e hemostazës si APTT PT/INR

Faktorët e koaligimit D-Dimer Fibrinogjen

Ndër testet e tjera përmendim PCR elektrolitet etj, duke garantuar cilësi dhe shpejtësi.

Analiza që kryhen në laboratorin tonë më metodën imuno assay

Lloji i aparatit eleksis 2010

Funksioni i Tiroides:   

TSH

FT3

FT4

T4

T3

ANTI-TG

ANTI-TPO  ETJ

Markerat Tumoral:            

AFP

CEA

CA 19-9

CA 125

PSA  TOTAL

FREE PSA

Fertiliteti /Hormone:       

ACTH

CORTISOL

DHEA-s

ESTRADIOL

FSH

LH

PROGRESTERON

 Testosterone

Beta HCG

Marker për Pat.Infektive:      

ANTI-HAV TOTAL

ANTI HAV –IGM

ANTI-HBC

ANT-IHBC IGM

ANTI -HBe

ANTI-HBs

HBe Ag

HBsAg

CMV IgG/IgM

RUBEOLA IgG/IgM

TOXO IgG /IGM

HIV  ETJ

 

ASO – Analizë për të identifikuar infektimin nga bakteri i Streptokokut.
Feçe gjak okult – Analizë që tregon prezencen e gjakut në feçe, diagnostifikim i kancerit të zorrës së trashë.
Antigeni fekal për Helikobakter Pilorin

Analizat mikrobiologjike:

• Feçe parazit
• Feçe kandida
• Koprokultura
• Urokultura
• Kulturë fyti për kandida dhe koke

 

Ndër testet e tjera që kryhen në laboratorin tonë përmendin ato të që kanë lidhje me anemitë siç është dozimi i ferritinës i folateve vitaminës B12, ato të sëmundjeve reumatizmale si  Anti-CCP, Anti –ds DNA,  Dozimi  i vitaminës D apo matja e IgE  totale.